GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve İki yıldır.
 
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garantisi  kapsamındadır.
 
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen  süre garanti servisine eklenir. Malın tamir süresi en fazla otuz iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması  durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya  imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın  arızasının onbeş iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya   ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı  tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
 
4. Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj  hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça  bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri   yapılacaktır.
 
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
 • Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak  kaydıyla bir yıl içerisinde,  aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların  dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içeresinde farklı   arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra bu arızaların maldan  yararlanamamayı sürekli kılması,
 
 • Tamiri gereken azami sürenin aşılması
 • Firmanın servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, 
 acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği  raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında   tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi  talep edebilir.
 
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından  kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
 
7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret  Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetinin Korunması Genel Müdürlüğü'ne  başvurulabilir.
 
Ürünümüzü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Seçmiş olduğunuz ürün firmamız tarafından 2 yıl süre ile garanti kapsamı altına alınmıştır. Bayii tarafından onaylanan garanti belgesini, arıza halinde servisimize göstermek üzere saklayınız. Garanti süresi bitiminden sonra gerekli bakım ve onarımlar firmaca belirtilen ücretle orjinal parça kullanılarak yapılır.
 
GARANTİ KAPSAMINA GİRMEYEN HUSUSLAR
 
1.  Malın tüketiciye tesliminden sonra, nakliye, sevkiyat, düşürme, ve çarpmadan,  dolayı meydana gelen arızalar, dış yüzeylerinin bozulması, kırılması ve çizilmesi.
 
2. Hatalı kulanma, yanlış voltaj, yüksek basınçlı su uygulanması ve yetkisiz kişiler  tarafından yapılan müdahaleler garanti kapsamına girmez.
 
3. Ürünün montajı ve nakliyesi ürün fiyatına dahil değildir.
 
4. Yanar durumdaki sigara veya diğer ısı kaynaklarının ürünün üzerinde veya   yüzeyine yakın bir yerde bulunmasından kaçınınız.
 
5. Ürüne sivri kenarlı veya uçlu objelere temas ettirmeyiniz.
 
6. Toz deterjan kullanılmamalıdır. Toz deterjan ürünün yüzeyini kazıyabilir ,   çizebilir. Tuz ruhu, sirke, asit içeren temizlik malzemeleri kireç çözücü temizlik  malzemeleri, toz temizlik malzemeleri, yer temizlik malzemeleri temizlik teli  gibi malzemeleri ürün temizliğinde kesinlikle kullanılmamalıdır.
 
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:
 
1. Ürünler kullanımından sonra su ve sıvı amonyak yüzeyin hasarlanmaması için  alkol içermeyen deterjanlarla temizlenmelidir; bu işlem ürünün kullanımından  hemen sonra yüzey henüz sıcık durumda iken yapılmalıdır. Bu şekilde yüzey   üzerinde kalması halinde hasara neden olacak çözünmez özellikteki sabun katı  gres ve kir katmanının kolayca bertaraf edilmesi sağlanmış olur.
 
2. Suyun sert olan yerlerde çözünmeyen kalsiyum tuzları küvetin büküm yerlerinde  ve su hattında çökelti oluşturur. Bu kalsiyum çözeltilerini bertaraf etmek için   ürünü her kullanıştan sonra yumuşak sünger ve sıcak suya kattığınız sıvı deterjan  ile temizleyiniz. Ardından ılık yada soğuk su ile durulayınız.